Quyết định phê duyệt dự án ĐTXD khu đô thị và dịch vụ phía Tây thị trấn Chờ, phân khu A – khu 3 (Giai đoạn 1 phần hạ tầng kỹ thuật)

Ngày 20/3/2018 tại Quyết định số 319/QĐ-UBND, UBND tỉnh Bắc Ninh quyết định phê duyệt dự án đầu tư xây dựng Khu đô thị và dịch vụ phí Tây thị trấn Chờ, Phân khu A – Khu 3 (giai đoạn 1 phần hạ tầng kỹ thuật) cho Công ty CP Đầu Tư Nhà Và Thương Mại Hưng Ngân.

Quyết định phê duyệt dự án ĐTXD khu đô thị và dịch vụ phía Tây thị trấn Chờ, phân khu A - khu 3 (Giai đoạn 1 phần hạ tầng kỹ thuật)

Nội dung chính dự án đầu tư:

Tên dự án đầu tư: DỰ ÁN ĐTXD KHU ĐÔ THỊ VÀ DỊCH VỤ PHÍA TÂY THỊ TRẤN CHỜ, PHÂN KHU A – KHU 3 (GIAI ĐOẠN 1 PHẦN HẠ TẦNG KỸ THUẬT);

Mục tiêu của dự án: Để hoàn trả vốn đối ứng cho dự án ĐTXD cải tạo, nâng cấp TL.286 đoạn từ thị trấn Chờ đến cầu Đò Lo, huyện Yên Phong, theo hình thức hợp đồng BT;

Chủ đầu tư: Công ty CP Đầu Tư Nhà Và Thương Mại Hưng Ngân

Địa điểm thực hiện: tại xã Yên Phụ và thị trấn Chờ, huyện Yên Phong, Bắc Ninh;

Diện tích của dự án: 75,01 ha.

Tổng vốn đầu tư của dự án: 903.785.697.000 đồng (Chín trăm lẻ ba tỷ, bảy trăm tám mươi lăm triệu, sáu trăm chín bảy nghìn đồng).

 

Đây là cơ sở pháp lý quan trọng để Chủ đầu tư – Công ty CP Đầu Tư Nhà Và Thương Mại Hưng Ngân triển khai đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng Khu đô thị.